We noticed that you may be viewing lithuania.4life.com from a different country. To get the best experience we suggest double checking that you're on the website closest to you.
 • Renginį veda
 • Diogenes Bolivar Mosquera
 • Gaukite didmenines kainas
 • Daugiau nei 20 % nuolaidos jums!
 • Nemokamas siuntimas su užsakymais nuo 125 EUR. Žiūrėkite siuntimo sąlygas.

Duomenų apsauga

Duomenų apsauga
Kopijuoti URL

Jūsų privatumas kompanijai „4Life“ yra svarbus, todėl į atsakomybę už jūsų asmens duomenis žiūrime labai rimtai.

Siekiame apsaugoti jūsų asmens duomenis ir su gauta informacija apie jus elgtis skaidriai.

Tam, kad atsižvelgtume į pastaruoju metu padarytas su duomenų apsauga susijusias permainas ir parodytume savo skaidrumo siekį, savo privatumo politiką atnaujinome.

Norėtume apibendrinti šio naujojo Europos duomenų apsaugos reglamento, įsigaliojančio gegužės 25 d. (2018) nuostatas:

Europos duomenų apsaugos reglamentas:

Kaip nurodo 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/679 (toliau – BDAR), informuojame jus, kad visi asmens duomenys, kuriuos naudotojas pateikia per svetainę 4life.com, programėlę 4LIFE arba telefonu (toliau – per „platformą“), bus įrašyti ir tvarkomi duomenų bazėse, priklausančiose kompanijai 4LIFE RESEARCH SPAIN, S.L.U., (toliau – 4LIFE) ir tai bus daroma vien tik vykdant naudotojo prašymus ir teikiant jam pranešimus, įskaitant elektroninius pranešimus apie mūsų produktus bei paslaugas.

Visų šių duomenų per platformą yra prašoma tam, kad naudotojui prieinamos paslaugos būtų teikiamos optimaliai. Jei pateikiami ne visi duomenys, 4LIFE negali garantuoti tikslaus informacijos bei siūlomų paslaugų teikimo, arba jų tinkamumo naudotojo reikalavimams.

Pagrindinė informacija apie duomenų apsaugą

Duomenų valdytojas

4LIFE RESEARCH SPAIN, S.L.U.

Tikslas

Gautų užklausų nagrinėjimas, komercinės informacijos teikimas ir potencialių klientų paieška.

Teisinis pagrindas

Suinteresuotų šalių sutikimas ir teisėtas interesas palaikyti komercinius santykius (kai duomenys perduodami šioje privatumo politikoje nurodytiems subjektams).

Gavėjas

Duomenys bus perduodami kompanijai „4Life Research USAL LLC“. Šis veiksmas laikomas esminiu pakankamo komercinių ryšių palaikymo elementu.

Kontaktų sąrašo duomenys

Į šiuos duomenis įeina vardas ir pavardė, telefono numeris, kontakto ID ir bet kokia kita kontaktinė informacija, esanti naudotojo kontaktų sąraše.

Teisės

Prieiti prie duomenų, juos ištaisyti, atšaukti, prieštarauti, apriboti duomenų tvarkymą ir jų perkeliamumą bei atsisakyti automatizuoto atskirų sprendimų priėmimo.

Išsami informacija

Išsami informacija apie duomenų apsaugą pateikta toliau.

Išsami informacija apie duomenų apsaugą


Duomenų valdytojas
Naudotojo duomenų valdytojas yra kompanija 4LIFE RESEARCH SPAIN, S.L.U. (Įmonės kodas TIN B64546401), įsikūrusi adresu Via Augusta, 123 - 08006, Barcelona, Ispanija, kurios el. pašto adresas yra [email protected], įregistruota Barselonos (Ispanija) prekybos registro 39597 tomo 105 lapo B 347601 puslapyje (įrašas Nr. 1).

Duomenų tvarkymo tikslas
Naudotojas savo noru mums gali suteikti asmeninio pobūdžio informacijos. Tai gali būti padaryta per konkrečias duomenų rinkimo formas, esančias įvairiuose platformos skyriuose, arba per tam tikslui sukurtus el. pašto adresus. Jei per įvairias šios platformos formas arba el. pašto adresus pateikiami bet kokie asmens duomenys, daroma prielaida, kad juos pateikęs asmuo sutinka su šių duomenų tvarkymų, kaip tai apibrėžta šiame dokumente.

Prie naudotojo asmens duomenų 4LIFE prieina vien tam, kad galėtų įgyvendinti naudotojo prašymus ir jam teikti pranešimus, taip pat ir elektroninėmis priemonėmis, apie 4LIFE produktus bei paslaugas. Šių duomenų naudojimas bet kokiais kitais tikslais yra draudžiamas. Šis sutikimas apima toliau nurodytus tikslus:

 1. galimybę susisiekti su naudotoju ir atlikti bazines administravimo užduotis;
 2. galimybę deramai valdyti pateiktas užklausas, pastabas, skundus ar pasiūlymus ir į juos reaguoti;
 3. galimybę deramai atsakyti į tokiomis priemonėmis pateiktus prašymus pasiūlyti kainą ir tokius prašymus valdyti;
 4. naudotojo informavimą (elektroninėmis priemonėmis arba per mobiliuosius įrenginius (aktyviaisiais pranešimais), arba bet kokiomis kitomis nustatytomis ir teikiamomis priemonėmis) apie asmenines nuolaidas ir 4LIFE pasiūlymus, kurie šį naudotoją galėtų sudominti;
 5. papildomų paslaugų teikimą, esamų paslaugų ir klientų aplinkos, susijusių su interneto svetaine arba programėle, patobulinimus;
 6. naudotojų apsilankymų ir elgsenos svetainėje ar programėlėje statistines analizes;
 7. atitinkamais atvejais, tinkamą naudotojo dalyvavimo konkursuose, burtų traukimuose ir pardavimo skatinimo akcijose, kurias tokiomis priemonėmis siūlo 4LIFE, valdymą;
 8. tinkamą naršymo po šią svetainę ar programėlę valdymą;
 9. be to, remiantis pateikta informacija, gali būti sudarytas vadinamasis „komercinis profilis“. Remiantis šiuo profiliu jokie automatizuoti sprendimai nepriimami.

Kalbant apie jūsų duomenų tvarkymą ryšium su pardavimo skatinimo akcijomis ar reklama, ir atitinkamas su tuo susijusias duomenų rinkimo formas, bus sukurtas paprastas ir nemokamas procesas, kuriuo suinteresuota šalis galės pateikti atitinkamą sutikimą. Pateiktą sutikimą suinteresuota šalis gali bet kuriuo metu nemokamai atšaukti.

Duomenų saugojimas
Pateiktus asmens duomenis 4LIFE saugos tol, kol tarp šios kompanijos ir naudotojo išliks sutartiniai ir (arba) komerciniai santykiai, nebent naudotojas pasinaudotų teise ištrinti, atšaukti ir (arba) apriboti savo asmens duomenų tvarkymą, arba (atitinkamais atvejais) ilgiausią duomenų apsaugos teisės aktų leidžiamą laikotarpį ar kol sueis senaties terminas dėl teismo bylos, susijusios su bet kokia galima atsakomybe, atsirandančia iš tokių sutartinių santykių.

Tokiais atvejais 4LIFE duomenis laikys tinkamai užblokuotus ir jais nesinaudos, nebent to prireiktų pateikti bet kokiai pretenzijai arba nuo pretenzijos gintis, arba tvarkyti tektų pagal teismo nurodymą, remiantis teisės aktais arba sutarties sąlygomis, dėl kurių reiktų imtis atitinkamų veiksmų ir šių duomenų atkūrimo.

Nepilnamečiai
Ši platforma neskirta nepilnamečiams. Bet kuriuo atveju asmenys, kuriems dar nėra 18 metų, jokios asmeninės informacijos negali siųsti negavę tėvų ar globėjų sutikimo. 4LIFE neatsako už asmeninę informaciją, kurią nepilnamečiai pateikia negavę deramo sutikimo.

Duomenų tvarkymo teisinis pagrindas
Naudotojo duomenų tvarkymo teisinis pagrindas yra siekis reaguoti į naudotojo prašymus ir teikti jiems pranešimus, taip pat ir elektroninėmis priemonėmis, apie 4LIFE produktus bei paslaugas. Sutikimas teikti duomenis, reikalingus šiam tikslui, nereiškia sutikimo teikti ir kitus duomenis, kurie šiam tikslui nereikalingi. Laikoma, kad sutinkate perduoti šiuos asmens duomenis: vardą ir pavardę, el. pašto adresą, telefono numerį, nuotraukas (kaip tai apibrėžia mūsų atlygio planas ir paisant apimties, su kuria sutiko naudotojas), veiklos pagrindu apskaičiuotą taškų kiekį, struktūroje aukščiau esančius partnerius nacionaliniu ar tarptautiniu lygiu. Tai reikalinga dėl partnerių veiklos ir jos plėtojimo specifikos.

Gavėjas
Naudotojas aiškiai suteikia leidimą perduoti duomenis 4LIFE pasamdytoms paslaugų teikimo įmonėms, kai šios teisėtai teikia sutartas paslaugas, 4LIFE užsakytas siekiant tikslų, apibrėžtų šioje privatumo politikoje. Jei naudotojas kompanijai 4LIFE pateikia trečiosios šalies asmens duomenis, jis pareiškia, kad šie duomenys yra tikslūs, o trečioji šalis yra informuota apie asmens duomenų tvarkymą ir tam yra gautas jos sutikimas. Sutikimas turi būti pagrįstas tokiomis pačiomis duomenų tvarkymo sąlygomis, kokias 4LIFE yra nurodžiusi naudotojui ir su kuriomis pagal šią privatumo politiką naudotojas yra sutikęs pats.

Be to, 4LIFE gali tvarkomus naudotojo asmens duomenis perduoti į kompaniją „4Life Research USA LLC“ ir jos biurus kitose valstybėse, kad galėtų teikti paslaugas, išplaukiančias iš jų komercinės veiklos.

Teisių įgyvendinimas
Naudotojas gali pasinaudoti toliau nurodytomis BDAR apibrėžtomis teisėmis, susijusiomis su jo asmens duomenų tvarkymu:

 • teise prieiti jo prie asmens duomenų;
 • teise duomenis ištaisyti arba pašalinti;
 • teise apriboti duomenų tvarkymą;
 • teise nesutikti su duomenų tvarkymu;
 • teise į duomenų perkeliamumą;
 • teise nebūti automatizuoto atskirų sprendimų priėmimo subjektu.

Pasinaudoti šiomis teisėmis galima raštu kreipiantis į kompaniją 4LIFE RESEARCH SPAIN, S. L. U., įsikūrusią adresu Via Augusta, 123 - 08006, Barcelona, Ispanija, arba el. paštu [email protected]. Bet kuriuo atveju suinteresuotas naudotojas turi pridėti savo nacionalinio tapatybės dokumento, paso arba kitokio galiojančio tapatybės dokumento kopiją. Į tokį pranešimą turi būti sureaguota nedelsiant, per ne daugiau kaip vieną darbo dieną nuo prašymo (ir, atitinkamais atvejais, kitos informacijos, kuri galėtų būti reikalinga norint į šį prašymą reaguoti) gavimo.

Saugumo priemonės ir lygiai
Tam, kad užtikrintų reikiamą saugumo lygį, atitinkantį tvarkomų asmens duomenų pobūdį bei su tuo susijusias aplinkybes, 4LIFE yra įdiegusi būtinas ir tuometinę technologijų pažangą atitinkančias priemones, skirtas apsaugoti nuo bet kokio nesankcionuoto šių duomenų pakeitimo, praradimo, tvarkymo arba prieigos prie jų.

Be to, 4LIFE garantuoja mechanizmus, skirtus užtikrinti:

 1. nuolatinį tvarkymo sistemų bei paslaugų konfidencialumą, nepažeidžiamumą, pasiekiamumą ir atsparumą;
 2. greitą prieigos prie asmens duomenų ir jų pasiekiamumo atkūrimą, jei įvyktų fizinis arba techninis incidentas;
 3. reguliarias įdiegtų techninių ir organizacinių priemonių, skirtų garantuoti tvarkymo saugumą, patikras ir vertinimus;
 4. pseudonimų naudojimą ir asmens duomenų šifravimą (kur taikoma).

Taikymo sritis
Failų, kompiuterių ir informacinių sistemų struktūra, sukurta taip, kad atitiktų tuo metu taikomus teisės aktus dėl duomenų apsaugos, bus taikoma visiems 4LIFE turimiems failams su asmens duomenimis, nepriklausomai nuo to, ar jie laikini, ar nuolatiniai, taip pat – visiems kompiuteriams ir informacinėms sistemoms, kuriose šie duomenys tvarkomi.

Naudotojo sutikimas
Naudotojas aiškiai pareiškia, kad prieš registruodamasis į 4LIFE perskaitė šią privatumo politiką ir su jos nuostatomis sutinka, taip pat tiksliai ir aiškiai suteikia 4LIFE leidimą tvarkyti jo duomenis, kai tai susiję su čia nurodytais tikslais bei paslaugomis.

Komercinė ir pardavimo skatinimo informacija
Per šią formą surinktus asmens duomenis 4LIFE tvarkys siekdama naudotojui teikti 4LIFE verslo bei komercinius pranešimus.

Konfidencialumas ir profesinės paslaptys
Duomenys, surinkti iš privataus 4LIFE ir klientų ar naudotojų susirašinėjimo, bus tvarkomi absoliučiai konfidencialiai. 4LIFE įsipareigoja išlaikyti asmens duomenų slaptumą, šiuos duomenis saugoti ir įgyvendinti visas reikiamas priemones, kad šie duomenys nebūtų pakeisti, prarasti, neteisėtai pasiekti arba tvarkomi, kaip tai apibrėžia taikomi duomenų apsaugos reglamentai.

Konfidencialia laikoma ir bet kokio tipo informacija, kuria šalys keičiasi tarpusavyje. Tai taikoma ir informacijai, kurią laikyti konfidencialia šalys nusprendžia. Konfidencialiu laikomas ir bet koks tokios informacijos turinys. Prie duomenų, kuriuos galima peržiūrėti internetu, tiesioginė prieiga nesuteikiama, nebent, konkrečiais atvejais, būtų gautas duomenų savininko sutikimas.

Saugumo ir duomenų apsaugos politikos pakeitimai
4LIFE pasilieka teisę savo saugumo ir duomenų apsaugos politiką keisti. Tai gali būti daroma siekiant ją modifikuoti pagal naujus teisės aktus arba geriau pritaikyti esamiems, taip pat – dėl strateginių pačios kompanijos sprendimų. Pakeitimai įsigalioja nuo jų paskelbimo 4LIFE svetainėje datos.

Naudotojo perduodami duomenys
Prieš svetainėje pateikdamas asmens duomenis, priklausančius kitoms trečiosioms šalims, naudotojas turi gauti šių trečiųjų šalių sutikimą, šiuo tikslu jas supažindinęs su šioje privatumo politikoje išdėstytomis sąlygomis. Naudotojas įsipareigoja 4LIFE apsaugoti nuo bet kokių galimų pretenzijų, baudų ar sankcijų, kurios galėtų būti paskirtos dėl to, kad naudotojas nesilaikė šiame straipsnyje nurodytų pareigų.

Slapukai
Tam, kad ši svetainė veiktų, gali būti naudojami slapukai. Slapukai – tai maži failai, kuriuos naršyklė išsaugo naudotojo kompiuteryje ar įrenginyje. Jie skirti tam, kad serveris įsimintų tam tikrą informaciją ir ją galėtų panaudoti vėliau. Pagal šią informaciją serveris gali jus atpažinti kaip konkretų naudotoją ir suaktyvinti jūsų asmenines parinktis, arba rinkti techninę informaciją, pvz., apsilankymų tam tikruose puslapiuose skaičių.

Jei naudotojai slapukų nepageidauja apskritai arba jų išsaugojimą norėtų kiekvieną kartą patvirtinti, tai padaryti jie gali atitinkamai nustatę interneto naršyklę. Daugiau informacijos apie tai žr. mūsų dokumente „Slapukų politika“.